• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

ശ്രീ.പിണറായി വിജയന്‍
ബഹു:കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

ശ്രീമതി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി
ബഹു: ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി

ക്ഷീര വികസന വകുപ്പ് 

കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ നട്ടെല്ലാണ് പശുപരിപാലനം.  രാജ്യത്ത് പാലിന്റെ ഉല്പാദനവും ഉപഭോഗവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് 1962 ൽ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരളത്തിൽ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് രൂപീകൃതമായത്.  പശുവളർത്തൽ എങ്ങനെ ആദായകരമാക്കാം എന്നും തൽഫലമായി ക്ഷീരകർഷകർക്ക് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത എങ്ങനെ കൈവരിക്കാം എന്നതുമായിരുന്നു വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.  ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ തീറ്റപ്പുൽകൃഷി വികസന പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ ഏജൻസിയുമാണ്.  ക്ഷീരസഹകരണ സംഘങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതും ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ പ്രധാന നയമാണ്.  വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ശുദ്ധവും സുരക്ഷിതവും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ പാൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും ശുദ്ധമായ പാൽ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിലുമാണ്.  വകുപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വാർഷിക ഉല്പാദനം 2 ലിറ്റർ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 25.20 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആയി നിൽക്കുന്നു.  ഇതിൽ ക്ഷീരസംഘങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് 6.64 ലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ആണ്.  കേരളം പാലുല്പാദനത്തിൽ ശരാശരി 80% സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഏകദേശം 3.29 ലക്ഷം ക്ഷീരകർഷകർ നാളിതുവരെ ഈ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വായിക്കാൻ  

​​

വാർത്തകൾ

        

പടവ് 2024 - മാധ്യമ വാര്‍ഡ്‌- അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

പടവ്  2024 മികച്ച ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്കുള്ള ക്ഷീരസഹകാരി അവാര്‍ഡ്‌ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഡോ.വര്‍ഗ്ഗിസ് കുര്യന്‍ അവാര്‍ഡ്‌- അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു 

ക്ഷീര വികസന ഓഫീസര്‍  01.01.23   ലെ  ടെന്‍ടെറ്റീവ്    സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ്  

 ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ് 2022 -ക്ഷീരശ്രീ പോർട്ടൽ (വെള്ളി )

 ജീവനക്കാരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് SCORE മുഖേന സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 

 സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള MEDISEP പദ്ധതി - മെഡിസെപ്പ് ഐ ഡി കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ      

 ക്ഷീരപഥം "..വായിക്കുവാൻ .ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക 

 സ്റ്റേറ്റ് ഡയറി ലാബ് ടെസ്റ്റിംഗ് റേറ്റ്

 പ്രാഥമിക ക്ഷീര സഹകരണ സംഘംജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍